Ataxia por neuropatía y retinitis pigmentosa (narp)